prace dyplomowe

 • Zamieranie drzewostanu i rozwój młodego pokolenia drzew jako podstawowe procesy kształtujące ekosystem lasu naturalnego ( dr hab. Jan Holeksa janhol@amu.edu.pl)
 • Charakterystyka przyrodnicza i szata roślinna rezerwatów Wielkopolski i sąsiednich regionów (Prof. UAM dr hab. Andrzej Brzeg andrzej.brzeg@amu.edu.pl)
 • Biota porostów epifitycznych Kampusu UAM Morasko ( UAM dr hab. Andrzej Brzeg andrzej.brzeg@amu.edu.pl)
 • Ekologia molekularna i genomika populacyjna roślin – badania genetycznych podstaw zmienności adaptacyjnej, procesów selekcji i ewolucji populacji (prof. dr hab. Witold Wachowiak witwac@amu.edu.pl)
 • Interakcje rośliny-zwierzęta w kontekście rozsiewania nasion oraz przemian generowanych w środowisku (dr inż. Przemysław Kurek przkur1@amu.edu.pl)

Studia I stopnia (licencjat):

 • Genomika drzew leśnych – perspektywy i wyzwania (prof. Witold Wachowiak)
 • Wykorzystanie markerów genetycznych w analizie zmienności adaptacyjnej i hodowli roślin (prof. Witold Wachowiak)
 • Rozsiewanie nasion przez nietoperze (praca przeglądowa) (dr inż. Przemysław Kurek)
 • Zoochoria – studium porównawcze bezkręgowców (praca przeglądowa) (dr inż. Przemysław Kurek)

Studnia II stopnia (magisterskie)

 • Zmienność genetyczna i adaptacja stref hybrydyzacyjnych spokrewnionych gatunków sosen (prof. Witold Wachowiak)
 • Zróżnicowanie genetyczne ekotypów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) w aspekcie gospodarowania zasobami leśnymi w obliczu zmian środowiskowych (prof. Witold Wachowiak)
 • Wykorzystanie danych z platform genotypowych typu Affymetrics SNPs array w badaniach procesów selekcji i historii populacji drzew leśnych (prof. Witold Wachowiak)
 • Przemiany właściwości fizycznych i chemicznych gleb w obrębie norowisk borsuka (dr inż. Przemysław Kurek)
 • Procesy kształtujące zmienność genetyczną populacji sosen (rodzaj Pinus) w Górach Stołowych (mgr. Agnieszka Fryśna).