Przemysław Kurek

Stanowisko:adiunkt
Pokój:1.8C
E-mail:przkur1@amu.edu.pl
Tel:+48 61 829 56 00

Zainteresowania naukowe

 • Interakcje rośliny-zwierzęta, w tym rozsiewanie nasion oraz przekształcanie struktury ekosystemów przez działalność zwierząt na przykładzie borsuka europejskiego
 • Siedliskoznawcze podstawy ekologii lasu
 • Podstawowe badania faunistyczne i florystyczne

Doświadczenie naukowe

 • 2016-do dziś – adiunkt w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Mickiewicza w Poznaniu
 • 2013-2016 – adiunkt w Zakładzie Ekologii Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Praca doktorska – 2012, „Depozycja nasion a rozmieszczenie endozoochorycznych drzew i krzewów rozprzestrzenianych przez ssaki drapieżne”, Instytut Botaniki PAN w Krakowie
 • Praca magisterska – 2008, „Ekologia żerowania dzięcioła średniego Dendrocopos medius w okresie wiosennym w Puszczy Niepołomickiej”, Wydział Leśny UR w Krakowie

Dydaktyka

 • Ekologia
 • Planowanie przestrzenne
 • Kompensacje przyrodnicze
 • Szata roślinna Wielkopolski
 • Szata roślinna gór na przykładzie Babiej Góry
 • Gleboznawstwo i biologia gleby

Publikacje

Kurek P., Nowakowski K., Rutkowski T., Ważna A., Cichocki J., Zacharyasiewicz M., Błoszyk J. 2020. Underground diversity: Uropodina mites (Acari: Mesostigmata) from European badger (Meles meles) nests. Experimental and Applied Acarology 82: 503-513.

Nowakowski K., Ważna A., Kurek P., Cichocki J., Gabryś G. 2020. Reproduction success in European badgers, red foxes and raccoon dogs in relation to sett cohabitation. PlosOne 15(8):e0237642.

Milne-Rostkowska F., Holeksa J., Bogdziewicz M., Piechnik Ł., Seget B., Kurek P., Buda J., Żywiec M. 2020. Where can palatable young trees escape herbivore pressure in a protected forest? Forest Ecology and Management 472: 118221.

Kapusta  P., Kurek P., Piechnik Ł., Szarek-Łukaszewska G., Zielonka T., Żywiec M., Holeksa J. 2020. Natural and human-related determinants of dead wood quantity and quality in a managed European lowland temperate forest. Forest Ecology and Management 459: 117845.

Kurek P. 2019. Topsoil mixing or fertilization? Forest flora changes in the vicinity of badgers’ (Meles meles L.) setts and latrines. Plant and Soil 437: 327-340.

Piechnik Ł., Kurek P., Ledwoń M., Holeksa J. 2019. Both natural and anthropogenic microhabitats and fine-scale habitat features of managed forest can affect the abundance of the Eurasian Wren. Forest Ecology and Management 456: 117695.

Żywiec M., Fedriani J. M., Kurek P., Holeksa J. 2019. Non‐trophic plant–animal interactions mediate positive density dependence among conspecific saplings. Oikos 128: 1041-1050.

Kurek P., Dobrowolska D., Wiatrowska B. 2018. Dispersal distance and burial mode of acorns in Eurasian Jays Garrulus glandarius in European temperate forests. Acta Ornithologica 53: 155-162.

Kurek P., Dobrowolska D., Wiatrowska B., Dylewski Ł. 2018. What if Eurasian jay Garrulus glandarius would larder acorns instead of scatter them? iForest 11: 685-689.

Piechnik Ł., Mierzwa-Szymkowiak D., Kurek P. 2017. Rediscovery of the holotypes of Mustela africana stolzmanni Taczanowski, 1881 (Carnivora: Mustelidae) and Cuniculus taczanowskii Stolzmann, 1885 (Rodentia: Cuniculidae) at the Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland. Zootaxa 4311: 447-450.

Dylewski Ł., Kurek P., Wiatrowska B., Jerzak L., Tryjanowski P. 2017. Man-made perching sites – electricity pylons accelerate fleshy-fruited plants succession in farmlands. Flora 231: 51-56.

Rola K., Kurek P., Skubała P. 2017. Badger (Meles meles) disturbances affect oribatid mite (Acari: Oribatida) communities in European temperate forests. Applied Soil Ecology 121: 20-30.

Kurek P., Cykowska-Marzencka B. 2016. Badger Meles meles setts and bryophyte diversity: A newly found role for the game animal in European temperate forests. Forest Ecology and Management 372: 199-205.

Kurek P., Sparks T.H., Wiatrowska B., Rola K., Tryjanowski P. 2016. Effect of electricity pylons on plant diversity in intensive farmland (W Poland). Annales Botanici Fennici 53: 415-425.

Kurek P., Dobrowolska D. 2016. Synzoochoryczne rozsiewanie żołędzi przez sójki Garrulus glandarius na powierzchniach zrębowych oraz pod drzewostanem. Sylwan 160: 512-518.

Kurek P., Steppa R., Grzywaczewski G., Tryjanowski P. 2016. The silence of the lambs? Plant diversity in abandoned sheep pens. Plant, Soil and Environment 62: 1-8.

Kurek P. 2015. Consumption of fleshy fruit: are central European carnivores really less frugivorous than southern European carnivores? Mammalian Biology 80: 527-534.

Kurek P., Sparks, T.H., Tryjanowski P. 2015. Electricity pylons may be potential foci for the invasion of black cherry Prunus serotina in intensive farmland. Acta Oecologica 62: 40-44.

Kurek P., Holeksa J. 2015. Toxic fruits in the diet of carnivores in Poland. Annales Zoologici Fennici 52: 186-192.

Kurek P., Holeksa J. 2015. Grains in the diets of medium-sized carnivores – a case of diplochory? Polish Journal of Ecology 63: 1-9.

Kurek P., Kapusta P., Holeksa J. 2014. Burrowing by badgers Meles meles and foxes Vulpes vulpes changes soil conditions and vegetation in a European temperate forest. Ecological Research 29: 1-11.

Kurek P., Kapusta P., Holeksa J. 2014. Wpływ kopania i użytkowania nor przez borsuki (Meles meles) i lisy (Vulpes vulpes) na właściwości gleby i roślinność. Sylwan 158: 221-230.

 

Artykuły bez IF:

Piechnik Ł., Kurek P. 2020. Co wiemy na temat rozmieszczenia kłokoczki południowej Staphylea pinnata w Polsce? Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76: 40-49.

Piszczek M.A., Izworska K., Kapusta P., Kurek P., Piechnik Ł., Seget B., Szarek-Łukaszewska G., Zielonka T., Holeksa J. 2020. Cięcia przygodne i pielęgnacyjne a ilość martwego drewna na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Niepołomicka” Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 27, 1: 155-167.

Kurek P., Piechnik Ł., Ledwoń M., Szarek-Łukaszewska G., Kapusta P., Holeksa J. 2020. Cechy drzew i drzewostanu a występowanie dzięcioła średniego Leiopicus medius – wskazówki dla gospodarki leśnej na przykładzie Puszczy Niepołomickiej. Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 27, 1: 45-54.

Holeksa J., Kapusta P., Budziakowska-Kubik E., Izworska K., Kurek P., Piechnik Ł., Szarek-Łukaszewska G., Wojterska M., Zielonka T., Żywiec M. 2020. Stan martwego drewna na terenie Puszczy Niepołomickiej jako wynik długotrwałego użytkowania lasu i krótkotrwałej ochrony w ramach sieci Natura 2000. Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 27, 1: 119-139.

Kurek P. 2019. Rola borsuka europejskiego Meles meles w ekosystemie jako argument za objęciem ochroną gatunkową w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75, 5: 363-373.

Wiatrowska B., Szwed W., Kurek P. 2019. Eichornia gruboogonkowa (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms), jedna z najbardziej inwazyjnych roślin na świecie. Nauka, Przyroda, Technologie 13: 77-87.

Kurek P., Skowron B., Święciak T. 2018. Wybiórczość siedliskowa orzechówki Nucifraga caryocatactes w okresie lęgowym na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ornis Polonica 59: 264-272.

Skowron B., Kurek P., Baran J., Piechnik Ł., Święciak T. 2016. Naskalna populacja lęgowa pustułki Falco tinnunculus na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ornis Polonica 57: 218-223.

Krajewski Ł., Kurek P., Kutera M., Święciak T. 2016. Nowe stwierdzenia szablaka przepasanego Sympetrum pedemontanum (O. F. Müller in Allioni 1766) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej (południowa Polska). Przegląd Przyrodniczy 27: 103-109.

Holeksa J., Żywiec M., Kurek P. 2014. Ilość obumarłych drzew w lasach gospodarczych w związku z wymaganiami ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 – od statycznego do dynamicznego podejścia. SiM CEPL 16, 4: 15-29.

Skowron B., Kurek P., Święciak T. 2014. Ptaki gnieżdżące się w skałach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 70, 5: 410-422.

Kurek P., Wiatrowska B. 2014. Naskalne stanowiska mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. na Wyżynie Częstochowskiej – stan zachowania i zagrożenia. Acta Botanica Silesiaca 10: 179-187.

Kurek P. 2011. Spatial distribution of badger Meles meles setts and fox Vulpes vulpes dens in relation to human impact and environmental availability. Acta Zoologica Lituanica 21: 30-36.

Kurek P. 2011. Endozoochoria – studium porównawcze ssaków drapieżnych i ptaków. Wiadomości Botaniczne 55, 1/2: 41-50.

Kurek P. 2011. Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) na skałach wapiennych w Jurze Krakowsko – Wieluńskiej – stan po 50 latach. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18, 1: 189-192.

Marczak D., Kurek P., Przewoźny M., Danyłow J. 2010. Nowe gatunki chronionych chrząszczy (Insecta: Coleoptera) w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki Nar. Rez. Przyr. 29, 4: 111-115.

Kurek P., Skowron B. 2010. Historia występowania węża Eskulapa Elaphe longissima w okolicach Złotego Potoku na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Przegląd Zoologiczny 52-54: 123-126.

Kurek P., Święciak T. 2010. Traszka górska Mesotriton alpestris na Wyżynie Śląskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 66, 1: 57-60.

Kurek P., Piechnik Ł. 2009. Przypadki rozsiewania mahonii Mahonia aquifolium × M. repens przez ptaki w zbiorowiskach leśnych. Rocz. Pol. Tow. Dendrologicznego 57: 103-106.

Kurek P., Skowron B., Święciak T. 2007. Stanowiska popielicy Glis glis koło Olsztyna i Złotego Potoku na Wyżynie Częstochowskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 63, 3, 91-96.

Kurek P. 2007. Znaczenie orzechówki Nucifraga caryocatactes dla rozprzestrzeniania leszczyny Corylus avellana na Wyżynie Częstochowskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 63, 1, 65-71.

Kurek P. 2006. Charakterystyka miejsc rozrodu traszki grzebieniastej Triturus cristatus w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd i jego otulinie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 62, 4, 47-55.

Kurek P., Ciach M. 2006. Gniazdowanie jerzyka Apus apus na stanowiskach naturalnych w Polsce. Not. Orn. 47, 1, 49-55.

Kurek P. 2005. Przypadek uwięzienia brzegówki Riparia riparia przez koszyczki łopianu Arctium sp. Kulon 10, 1-2, 68-69.

Kurek P., Święciak T. 2005. Stanowiska ropuchy paskówki w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd i jego otulinie. Kulon 10, 1-2, 87-89.

Skowron B., Kurek P., Święciak T. 2003. Pierwsze stwierdzenie lęgu orzechówki w projektowanym Jurajskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59, 2, 144-145.

 

Rozdziały w książkach:

Otręba A., Kurek P., Wiatrowska B. 2014. Program zwalczania gatunków drzewiastych w Puszczy Kampinoskiej – rozmiar i skuteczność. W: Otręba A., Michalska-Hejduk D. (red.) Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie.

Holeksa J., Błońska A., Kompała-Bąba A., Woźniak G., Kurek P., Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K., Żywiec M. 2015. The vascular plants of the Olkusz ore-bearing region. In: Godzik B. (ed.) Olkusz ore-bearing region – vegetation cover and ecological issues.

 

Książki:

Kurek P., Piechnik Ł. 2017. Borsuk europejski. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Piechnik Ł., Kurek P. 2016. Ssaki neotropików odkryte przez polskich naturalistów. Wyd. IB PAN, Kraków.

 

Publikacje popularnonaukowe:

Kurek P., Dobrowolska D. 2017. Sójka a odnowienie naturalne lasu – krótka historia długiego związku. Las Polski 10: 20-21.

Wiatrowska B., Kurek P. 2013. Pospolite gatunki roślin terenów przekształconych. W: Bioróżnorodność w naszym otoczeniu. MTO, Kraków. ss. 13-14.

Kurek P. 2010. Preferencje siedliskowe lisa i borsuka w Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 3: 8-10.

Kurek P., Suchocka M., Mieszkowicz J. 2008. Korzyści z zadrzewień. W: Praktyczny poradnik, jak skutecznie zadrzewiać otoczenie. Fundacja Aeris Futuro, Kraków.

Piechnik Ł., Kurek P. 2008. Pomocne informacje. W: Praktyczny poradnik, jak skutecznie zadrzewiać otoczenie. Fundacja Aeris Futuro, Kraków.

Kurek P., Piechnik Ł. 2007. Wstępne badania nad ornitochorią limby Pinus cembra w Czarnohorze. Wierchy 73: 170-173.